zš holešov základní škola Holešov

Zájmové vzdělávání - kroužky

Kroužky školního klubu jsou zpoplatněny 100,- Kč za pololetí (pro děti přihlášené do družiny jsou zdarma). Kroužky školní družiny jsou zdarma.

Kroužky školního klubu 2019-20
  název kroužku pro třídy vedoucí den čas
1 Sportovní hry 2. ročník Křenková pondělí 11:35 – 12:20
2 Badatelský klub 2. – 5. ročník Winklerová úterý 12:45 – 14:00
3 Keramický 1. – 5. ročník Winklerová středa 12:30 – 13:30
4 Logopedický 1. – 5. ročník Jeřábková pondělí, středa podle domluvy
5 Čtení nás baví 1. A Jeřábková pondělí 11:35 – 12:20
6 Zábavná angličtina 5. ročník Krumpolcová středa 12:30 – 13:15
7 Angličtina 4. ročník Kučerová úterý 13:25 – 14:10
8 Čtenářský klub 3. ročník Gořalíková úterý 12:30 – 13:15
9 Zahrádkářský 1. – 5. ročník Skýpalová středa  13:15 – 14:45
10 Doučování z angličtiny 7. ročník Ambróšová středa 13:45 – 14:25
11 Kondiční cvičení 6. – 9. ročník Hřib úterý 6:45 – 7:30
12 Florbal 6. – 9. ročník Oral pondělí 13:45 – 15:00
13 Volejbal – chlapci 6. – 9. ročník Janečka úterý 13:45 – 15:00
14 Vojelbal – dívky  6. – 9. ročník Grešová úterý 13:45 – 15:00
15 Klub matematické logiky  a deskových her 6. – 9. ročník Stojanová středa 13:45 – 15:00
16 Kroužek elektroniky a robotiky 5. – 9. ročník Hrnčiřík úterý 13:30 – 15:00
Kroužky školní družiny 2019-20
  název kroužku pro třídy vedoucí den čas
1 Zumba 1. – 5. třída Solařová pondělí 15:00 – 16:00
2 Keramický 1. – 2. třída Dohnálková pondělí 15:00 – 16:30
3 Everyday English 1. – 9. třída Barančík  pondělí 15:00 – 16:30
4 Dramatický 1. – 5. třída Barančík  úterý 15:00 – 16:30
5 Pečení 1. – 5. třída Solařová úterý 15:00 – 16:30
6 Šikulové 1. – 5. třída Dohnálková  úterý 15:00 – 16:30
7 Šachy 1. – 5. třída Tomeček M., Barančík I. středa 15:00 – 16:30
8 Keramický  3. – 5. třída Dohnálková  středa 15:00 – 16:30
9 Sportovní hry 1. – 5. třída Barančík čtvrtek 15:00 – 16:30
10 Výletníček 1. – 5. třída Barančík  sobota 1 x měsíčně 1x za měsíc
NÁPLŇ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ ŠD
1 Taneční sestavy při hudbě, pompony
2 Výroba dekorativní keramiky,drobné dárky
3 Interaktivní kroužek angličtiny – žáci si vyzkouší, kdy je třeba angličtina při každodenních činnostech – práce s počítačem, tabletem, vaření, dopisování se zahraničím, naučí se anglické písničky, nacvičí krátké divadlo a nejen to.
4 Dramatická cvičení/hry, návštěva divadelního představení, nastudování dovadal pro rodiče
5 Pečení všeho sladkého i slaného
6 Pracovní a tvořivé činnosti všeho druhu (drátkování, práce s přírodním materiálem atd.)
7 Šachy pod vedením trenéra šachového oddílu Holešov p. Mariána Tomečka
8 Výroba dekorativní keramiky,drobné dárky
9 Vybíjená, florbal, fotbal, přehazovaná, basketbal, baseball atd.
10 Celodenní výlety za poznáním a zajímavostmi

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin jednotlivých tříd zjistíte kliknutím na elektronickou žákovskou knížku v nabídce vpravo nahoře. Zvolíte ROZVRH a kliknutím na příkaz „DALŠÍ“ se dostanete na požadovanou třídu.

Postup hledání rozvrhu na webu

 

 

HOME

 

 

 

 

Školní zvonění

Dítě si můžete vyzvednout z vyučování jen o přestávkách!

1. hodina 7.45 – 8.30
2. hodina 8.40 – 9.25
3. hodina 9.45 – 10.30
4. hodina 10.40 – 11.25
5. hodina 11.35 – 12.20
6. hodina 12.30 – 13.15
7. hodina 13.25 – 14.10
8. hodina 14.15 – 15.00

    HOME

popis činnosti kroužků

ANGLIČTINA HROU

Zájmový kroužek Angličtina hrou je určený pro žáky prvního nebo druhého ročníku základní školy. Děti se zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka. Osvojují si slovní zásobu, jednoduché věty a fráze. Při výuce využíváme hodně poslechu, zpěv písní, didaktické hry, kreslené, pohybové aktivity, předměty denní potřeby (školní potřeby, oblečení, barevné papíry, číslice, hračky, atd.).
Pracujeme s anglickou učebnicí Happy House 1 (ve druhém ročníku Happy House 2), kterou si žáci sami zakoupí (je možnost objednat společně přes školu).
V průběhu každé hodiny žáci slyší mluvené anglické slovo, které si naposloucháním, procvičováním a opakováním nakonec zapamatují. Je to pro ně dobrý začátek pro seznamování se s jazykem a snazší a plynulejší přechod z mluveného slova k psanému, se kterým žáci začnou již povinně ve 3. třídě.

Zájmový útvar Angličtina hrou probíhá s časovou dotací jedna hodina týdně.

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ

Kroužek je určen žákům na I. stupni, kteří již mají obstojné základy cizího jazyka. Se zkušenou vyučující hovořící plynně anglicky trénují základní konverzační témata, věnují se projektům. Kroužek je zaměřen na podporu nadaných dětí k rozvoji jejich jazykového talentu.

ŠKOLA HROU

Škola hrou je kroužek pro žáky 3., 4. nebo 5. tříd, kteří mají problémy se zvládáním učiva českého jazyka nebo matematiky, nebo kteří nemají dost času na domácí přípravu do školy.
V kroužku si žáci zopakují aktuálně probírané učivo z českého jazyka a matematiky a procvičí si je formou doplňovaček, křížovek a soutěží.
Volíme takové metody práce, které již předem nepreferují vybrané jedince, ale dávají šanci uspět všem. Rovněž se osvědčují úkoly, při kterých se žáci mohou tvořivě uplatnit – např. v matematice k zadaným číslům sestavují slovní úlohy, vymýšlí různá řešení – jednodušší nebo složitější. I při procvičování učiva z jazyka českého využíváme hry, často spojené s pohybem, protože děti je hrají s nadšením a soustředěním.
Na procvičování žáci používají zvláštní pracovní sešity, které si sami dokoupí (je možnost objednat společně přes školu).

POHYBOVÉ HRY

Tento kroužek otevíráme pro žáky 2. – 5. ročníků. Je zaměřen na zvládání míčových her, hlavně vybíjené. Učíme se i základy ostatních míčových her – basketbalu, přehazované, odbíjené nebo házené. Posilujeme s plnými míči, šplháme, cvičíme se švihadly, na kruzích apod. Na jaře cvičíme na školním hřišti disciplíny z lehké atletiky.
Kroužek je určen žákům, kteří mají rádi různé sportovní aktivity a chtějí se pohybovat více než jen v povinných hodinách tělesné výchovy. V kroužku je možnost i netradičních her a sportů, které v běžných hodinách se žáky neprovozujeme.

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE

Je zájmový útvar zaměřený na nápravu vad výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, artikulační obratnosti a sluchového vnímání.
Žák má možnost docházet na individuální logopedickou péči, která probíhá jedenkrát týdně. Texty určené k procvičování správné výslovnosti mají děti zapsány v deníčku. Do nápravné péče jsou zapojeni rodiče, kteří s dítětem pravidelně cvičné texty opakují podle pokynu logopeda.
O způsobu a výsledcích terapie jsou rodiče informováni osobně nebo písemně prostřednictvím deníčku.

KERAMIKA

Je určen děvčatům i chlapcům, kteří mají rádi výtvarnou výchovu. Zaměřuje se na výtvarné činnosti, převážně na výrobu keramiky. Žáci si během roku vyrobí spoustu krásných předmětů určených k výzdobě interiéru nebo jako vkusné dárky.

PĚVECKÝ KROUŽEK BANANA VOX

Pěvecký kroužek Banana Vox je určen pro všechny děti, které si chtějí zazpívat, zatančit a s nacvičeným programem vystoupit před spolužáky ze školy, rodiči nebo veřejností. Není podmínku dokonalý hudební sluch nebo nadání. Jde o to, aby děti zpívaly a vystupovaly rády.
Cílem kroužku je vybudovat v dětech kladný vztah k hudbě jakéhokoliv žánru (Pop, rock, country, lidové písně). Děti se učí nenásilnou formou vnímat rytmus, hlavně pomocí jednoduchých tanečních kroků, kterými naše vystoupení zpestřujeme.
Malí zpěváčci mají taktéž možnost si vyzkoušet studiovou práci ve zlínském studiu Golden Apple za pomoci a podpory hudebníka Pavla Březiny. Zde s dětmi některé písně předzpíváváme (natočíme zvukový záznam), což nám ulehčí práci při vystoupení, jelikož naše představení jsou často doplňována tanečními choreografiemi. Navíc se někteří zbaví trémy před vystoupením a mohou si plnohodnotně užít svého výstupu.
Kroužek navštěvují žáci různého věku a pohlaví, děti zde vytvářejí velkou sociální skupinu, ve které se vzájemně akceptují a spolupracují. Na všem, co se v kroužku dělá, se samy podílejí, učí se vyjadřovat své názory, představy a tužby.
Jelikož často svá vystoupení doplňujeme i dramatizací písní, stávají se děti malými herci, kteří se snaží pobavit své publikum.
Za školní rok máme několik vystoupení různého žánru. Většina našich vystoupení je věnovaná dětem, ale i široké veřejnosti.

POPOVÝ ZPĚV

Je určen děvčatům, které baví zpívat populární písně. V kroužku si vyzkouší profesionální přístup, neboť škola je vybavena nahrávacím zařízením, mikrofony a další potřebnou technikou k nahrávání videoklipů.

VOLEJBAL

Kroužek volejbalu je určen děvčatům 6. – 9. tříd, které mají rády tento sport a chtějí se zdokonalit a zahrát si i mimo běžnou školní výuku.
Dovednosti v tomto sportu využijí při reprezentaci školy na okresních i krajských soutěžích.
Kroužek probíhá ve sportovní tělocvičně v nové budově školy.

FLORBAL

Kroužek je určen chlapcům II. stupně, kteří rádi hrají tento sport. Připravují se tak na sportovní utkání, která během roku probíhají mezi školami a na nichž jsme většinou velmi úspěšní.

DIVADELNÍ

V tomto kroužku žáci nacvičí krátké divadelní představení, které potom předvedou svým spolužákům a odpoledne i rodičům.

NĚMČINA HROU

Kroužek zábavným způsobem připraví na výuku druhého cizího jazyka, která je povinná pro žáky od 7. ročníku. Naučí se slovní zásobu a jednoduché fráze popř. verše a písničky a budou mít trochu náskok pro budoucí výuku. Kroužek také motivuje žáky k tomu, aby se učili cizí jazyk s chutí a pochopili potřebnost jazykových dovedností v současném světě.

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY  a KROUŽEK LOGICKÝCH HER

První kroužek působí na I. stupni, druhý na II. stupni školy. Chceme zvídavým žákům umožnit rozvoj jejich logického myšlení a podpořit žáky nadané popřípadě mimořádně nadané, kterým se nemůžeme v plné míře věnovat v běžných hodinách.

HOME

Volitelné předměty v roce 2019 - 20

 Zatím není k dispozici

 

HOME

 

Rozšířená výuka

Třídy s rozšířenou výukou matematiky formou volitelných předmětů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE koncem května 2020 OD 9:00 HODIN. Zájemci se sejdou v přízemí nové budovy, přinesou si psací a rýsovací potřeby.

Tato výuka má naší škole dlouholetou tradici, dobré výsledky a je alternativou studia na osmiletém gymnáziu. Základním myšlenkou práce v těchto třídách je umožnit nadaným žákům rozvoj jejich vloh a schopností a připravit je na studium na střední škole. Žáci těchto tříd jsou úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední školy, ale také později při studiu.

Učební plán v těchto třídách je rozšířen zpočátku o 2 hodiny matematiky týdně, později o hodinu matematiky.

Žáci těchto tříd se pravidelně zúčastňují matematických soustředění. Tato jsou zaměřena na rozvoj logického myšlení a využití matematiky a fyziky v praxi. V rámci těchto soustředění probíhají např. topografické práce v terénu, astronomická pozorování, statistická šetření apod. Výuku doplňujeme o odborné exkurze například do Vědeckého centra v Ostravě, Hi-tech centra v Uherském Brodě, na Veletrh vědy v Olomouci.

Výuku v těchto třídách vedou zkušení pedagogové, kteří své hodiny obohacují novými netradičními metodami, často s využitím počítačové učebny.

Samozřejmou součástí učebního plánu je výuka informatiky. V rámci tohoto předmětu se žáci stávají zkušenými uživateli výpočetní techniky. Žáci se naučí pracovat s textovým a grafickým editorem, tabulkovým procesorem, naučí se vytvářet jednoduché www stránky. Součástí učebního plánu informatiky je také práce s editory pro úpravu digitální fotografie. Výuka v tomto předmětu probíhá formou projektového vyučování – po ukončení každé kapitoly musí žáci vypracovat samostatně projekt, v němž prokáží, jak hluboce danou problematiku zvládli.

Nové znalosti a poznatky získávají žáci nejen v hodinách, ale také s pomocí internetu, ke kterému mají volný přístup. Právě internet žáci velmi často využívají při vypracovávání závěrečných projektů.

  • V těchto třídách se žáci cíleně připravují ke studiu na střední škole
  • V učebním plánu se počítá s větším rozsahem znalostí
  • Žáci jsou vedení více k samostatnosti, podporujeme rozvoj logického myšlení
  • Přednostně je zařazena  výuka druhého cizího jazyka – němčiny

 Ukázky přijímacího řízení                                                       Učební plán tříd s rozšířenou matematikou

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy formou volitelných předmětů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE koncem května 2020 OD 9:00 HODIN. Zájemci se sejdou v přízemí nové budovy, přinesou si cvičební úbor a sportovní obuv na hřiště a do sportovní haly.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla zřízena poprvé pro 6. ročník ve školním roce 1999 – 2000.

Výuka v těchto třídách je vhodná pro žáky, kteří se zajímají o různé druhy sportu, jsou pohybově nadaní, upřednostňují a vyžadují větší míru sportovních činností ve výuce. Žáci těchto tříd nás pravidelně reprezentují ve všech místních, okrskových, okresních i krajských sportovních soutěžích, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

Učební plán je v těchto třídách rozšířen o sportovní hry a sportovní trénink.

  • Žáci se věnují volejbalu, florbalu, kopané, basketbalu, atletice, gymnastice, kondičním cvičením, aerobiku.
  • V 6. a 7. ročníku se žáci zúčastňují týdenního sportovního kurzu. Náplní jsou kromě klasických kolektivních her i různé sportovní činnosti v přírodě jako orientační běh, turistika a cyklistika a jiné.
  • V 8. a 9. ročníku probíhá sportovní kurz například formou sportovních aktivit ve Sportcentru Holešov (spinning, plavání, posilování, squash).

Disciplíny přijímacího řízení

1. Atletika: 60 m, 600 m - dívky, 800 m - chlapci, skok daleký, hod kriketovým míčkem
2. Kondiční testy: člunkový běh, překážkový běh, skok z místa, hod plným míčem, skok přes švihadlo (2 min), leh-sed (1 min), přihrávky s míčem

O přijetí rozhoduje celkový počet dosažených bodů v obou disciplínách.

Učební plán tříd s rozšířenou tělesnou výchovou

Žádost o přestup-do-tříd-s-rozšířenou-výukou (W)

Žádost o přestup-do-tříd-s-rozšířenou-výukou (PDF)

HOME