zš holešov základní škola Holešov

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

publicita CKPNázev projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Výzva: OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Příjemce dotace: Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. + 42 partnerských škol

Popis projektu: V rámci projektu vzniklo v průběhu tří let 42 center kolegiální podpory a vzájemného učení (CKP), která mají za úkol rozvíjet kreativitu dětí a žáků v oblasti přírodních věd, a to zapojením žáků do výuky pomocí experimentu. Školy jsou vhodně rozmístěny na území každého ze 14 krajů České republiky včetně hlavního města Prahy.

Hlavním cílem kolegiální podpory jednotlivých škol je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodních věd pro žáky základních škol.

Pedagogičtí pracovníci se naučí, jak své zkušenosti a dovednosti mohou předávat jiným pedagogům. Prostřednictvím působení center kolegiální podpory (CKP) dochází k rozvoji učitelů, kteří se naučí reflektovat svoji výuku. Profesní rozvoj se odehrává na odborných školeních interních lektorů, workshopech, konferencích a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými výkony.

Kreativita žáků je umožněna badatelským způsobem výuky při použití pomůcek z oblasti přírodních věd, které jsou nezbytnou součástí experimentu (např. čidla, měřidla, zkumavky, ad.). Každá škola v rámci projektu obdržela sady pomůcek, tablety, notebooky a měřící systém Pasco.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH WORKSHOPŮ PRO ŽÁKY, STUDENTY, PEDAGOGY a VEŘEJNOST:

FYZIKA:
1. a) Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu)

    b) Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu)

2. a) Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem)

    b) Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk)

CHEMIE:
1. a) Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH)

    b) Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)

2. a) Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH)

    b) Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu Boyleově-Mariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově z., teploměr, tlakoměr)

BIOLOGIE A ENVIRONMENTALISTIKA:
1. a) Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny)

    b) Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr)

    c) Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální

        měření – např. sledování kvality vody)

  Ze Zlínského kraje jsou zapojeny do projektu tyto školy:

 • Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
 • ZŠ Kunovice, U Pálenice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice
 • 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov

Modernizace odborných učeben ICT a jazyků

logo projektu 47

 

 

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ICT a jazyků

Doba projektu: červenec 2017 – listopad 2019

Výše projektu: 4 154 170,- Kč

Výše dotace: 90 %

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003901

Popis projektu: Hlavním cílem byla rekonstrukce internetové sítě, rekonstrukce učebny ICT a vybudování dvou dalších ICT učeben a rekonstrukce dvou učeben cizích jazyků.  Toto zkvalitnění pracovních podmínek má vliv na zlepšení výsledků ve vzdělávání.

Při výuce cizích jazyků (anglického, německého a ruského) žáci mohou využívat nahrávacího programu, což umožní kvalitní poslech, komunikaci ve dvojicích i skupinách, využití počítačových programů na noteboocích. Vybavení počítačových učeben rozšíří možnost využití ICT ve všech výukových předmětech na 1. i 2. stupni školy. Tyto učebny jsou také vybaveny novým účelným a pohodlným nábytkem na míru.

Součástí projektu je vybudování pracoviště školního psychologa pro podporu bezpečného klimatu ve škole a zvýšení komfortu poskytovaných služeb žákům, jejich rodičům i pedagogům a venkovní úprava prostoru vedle atria, kde byly vysazeny drobné okrasné rostliny a doplněn mobiliář.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Šablony 2

Šablony pro ZŠ  - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023

 

 Co bylo cílem této výzvy?

 • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
 • Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
 • Vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 Jaké jsou podporované aktivity u nás ve škole?

 • Školní psycholog
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na anglický jazyk, ruský jazyk, mentoring, čtenářskou gramotnost a inkluzi,
 • Čtenářský klub pro děti, klub zábavné logiky
 • Výuka metodou CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

plakat

Výzva 56

Výsledek_vyzvy_k_podani_nabidek

Zápis_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 Krycí list nabídky.pdf

Příloha č.2 Krycí list nabídky.docx

Příloha č.3 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.3 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.4 Cenová-nabídka.pdf

Příloha č.4 Cenová nabídka.docx

Příloha č.5 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.5 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.pdf

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.docx

Příloha č.7 Návrh smlouvy.pdf

Příloha č.7 Návrh smlouvy.docx

Výzva k podání nabídky

Seznam materiálů

seznam materiálů

Finanční matematika

Seznam      Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Přírodověda

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Výtvarná výchova

Seznam     Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Německý jazyk

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Anglický jazyk II.

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →