zš holešov základní škola Holešov

Příjimací řízení na střední školy

 Informace o přijímacím řízení VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor v srpnu

14. až 18. srpna proběhl ve škole příměstský tábor pořádaný vychovateli ŠD. Tábora se zúčastnilo 31 dětí z naší školy a budoucích školáků.

VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor v červenci

10. – 14.7. proběhl ve škole příměstský tábor pořádaný vychovateli ŠD. Tábora se zúčastnilo 31 dětí z naší školy a budoucích školáků.

VÍCE INFORMACÍ →

Školní psycholog

Vážení rodiče,

od května 2017 máte možnost využívat služeb školního psychologa v prostorách školy. Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracuje s klimatem třídních kolektivů, se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy. Jeho služby mohou využít žáci, rodiče, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. VÍCE INFORMACÍ →

Zápis do 1. třídy

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní  rok 2018/2019: pátek, 20. dubna 2018, 12.00 – 17.00 h. 

Vážení rodiče, chcete – li sobě i nám usnadnit formální část zápisu, můžete vyplnit následující přihlášku, abychom si připravili předem potřebné písemnosti. Děkujeme.

Informace k zápisu

Přihláška k zápisu do 1. ročníku

* vyznačuje povinnou položku

PROČ SI ZVOLIT NAŠI ŠKOLU

Povinná školní docházka – zápis

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. VÍCE INFORMACÍ →

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K jeho hlavním cílům patří vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů ve škole, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou v naší škole zajišťovány výchovným a kariérním poradcem, školním metodikem prevence, logopedem a v nejbližší době také školním psychologem. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé a samozřejmě vedení školy. VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský letní tábor 2017

V létě 2017 se uskuteční 2 příměstské tábory pořádané naší školou. Bližší informace v 1. odd. školní družiny.

VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor v srpnu 2016

Příměstského tábora v srpnu se  zúčastnilo o jednoho žáka více, než v červenci, a to 27.

tabor07-16

VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor v červenci 2016

Příměstského tábora pořádaného naší školou se v měsíci červenci zúčastnilo 26 dětí. Jako každý rok orientujeme program na poznávání – ať už nových kamarádů, nebo blízkého či vzdáleného okolí našeho města. Snažíme se o to, aby děti smysluplně a zajímavě prožily celý týden.

tabor07-16

 

VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský letní tábor

V létě 2016 se uskuteční 2 příměstské tábory pořádané naší školou. Informace v 1. odd. školní družiny. VÍCE INFORMACÍ →