zš holešov základní škola Holešov

Příjimací řízení na střední školy

Prezentace -  Přijímací řízení pro rok 2020-2021   

Informace o přijímacím řízení

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon, podle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. VÍCE INFORMACÍ →

Odvolací řízení

Informace o odvolacím řízení

 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Případné změny školské legislativy související s přijímacím řízením doporučujeme sledovat ve sdělovacích prostředcích nebo se informovat u výchovných poradců základních škol. VÍCE INFORMACÍ →

Zápis do 1. třídy

Pátek, 17. dubna 2020, 12.00 – 17.00 hodin.

K zápisu do 1. třídy přijímáme všechny zájemce bez ohledu na místo bydliště.

Vážení rodiče, chcete – li sobě i nám usnadnit formální část zápisu, můžete vyplnit následující přihlášku, abychom si připravili předem potřebné písemnosti. Děkujeme.

Přihláška k zápisu do 1. ročníku

* vyznačuje povinnou položku

 

VÍCE INFORMACÍ →

Školní psycholog

Vážení rodiče,

od května 2017 máte možnost využívat služeb školního psychologa v prostorách školy. Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracuje s klimatem třídních kolektivů, se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy. Jeho služby mohou využít žáci, rodiče, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. VÍCE INFORMACÍ →

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K jeho hlavním cílům patří vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů ve škole, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou v naší škole zajišťovány výchovným a kariérním poradcem, školním metodikem prevence, logopedem a v nejbližší době také školním psychologem. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé a samozřejmě vedení školy. VÍCE INFORMACÍ →

Přehled termínů třídních schůzek

 

den začátek místo poznámka
pondělí 16. září 2019 15:30 sportovní hala Členská schůze spolku SRPŠ při 1. ZŠ Holešov
    třídy po skončení následují třídní schůzky
úterý 12. listopadu 2019 15:30 třídy 1. stupeň – třídní schůzky
    třídy, kabinety vyučujících 2. stupeň  - individuální konzultace do 18:00
úterý 14. ledna 2020 15:30 třídy, kabinety vyučujících 1. i 2. stupeň – konzultace do 18:00
úterý 28. dubna 2020 15:30 třídy 1. stupeň – třídní schůzky
    třídy, kabinety vyučujících 2. stupeň  - individuální konzultace do 18:00

 

Třídní schůzky probíhají v čase od 15:30 do 18:00 hodin.

Na 1. stupni probíhají třídní schůzky se společným začátkem v 15:30 hodin, pouze v lednu se konají individuální konzultace,

na 2. stupni budou konzultace v průběhu celé doby (15:30 – 18:00).

Rodiče si mohou kdykoli i mimo tyto termíny domluvit schůzku s třídním učitelem nebo jinými vyučujícími.

Den otevřených dveří bude v úterý 17. března 2020.

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd bude ve čtvrtek 25. 6. 2020.

Organizace sběrů: termíny sběru papíru budou oznámeny rodičům prostřednictvím webových stránek a elektronické ŽK. Sběry šípků, sušené pomerančové kůry, kaštanů, hliníku, nepotřebného elektroodpadu a použitého stolního oleje a tuků probíhají průběžně.

HOME

Organizace školního roku - přehled prázdnin a volných dnů

.Podzimní prázdniny pondělí 29.10.2019 –  středa 30.10.2019
Vánoční prázdniny sobota 21.12.2019 –  neděle 5.1.2020
Nástup do školy po prázdninách pondělí 6. 1. 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny pondělí 2. 3. – neděle 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. 4. a dále státní svátky
Svátek – volný den pátek 1. května a 8. května 2020
Ředitelské volno pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020
Školní rok 2020 – 21 začíná úterý 1. září 2020

 

HOME