zš holešov základní škola Holešov

Vzdělávací program

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s širokou nabídkou“.  Žáci na II. stupni si mohou vybrat rozšířenou výuku matematiky a informatiky nebo se mohou zaměřit na rozšířenou výuku tělesné výchovy se všeobecným zaměřením. Do těchto tříd probíhá výběr vždy v květnu předcházejícího školního roku. Rozšířená výuka probíhá formou volitelných předmětů. Volitelný předmět se vyučuje, pokud se do něj přihlásí alespoň 12 žáků. Ve výuce využíváme metodu CLILL (podpora výuky cizích jazyků).

Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy. Učební plány

—————————————————————————————————————————————————

V roce 2019/2020 máme celkem 578 žáků ve 25 třídách, z toho 11 na I. stupni a 14 na II. stupni.

Na škole pracuje školní psycholog Mgr. Pavla Dočekalová, je k dispozici po domluvě žákům i rodičům.

Akce pro žáky mimo běžnou výuku:

 • Adaptační pobyty a akce pro nově vzniklé kolektivy tříd.
 • Pro žáky 3. tříd pobyt v přírodě v Beskydách naplněný sportovními a společenskými aktivitami.
 • Pravidelné návštěvy divadla a koncertní síně ve Zlíně.
 • Soustředění tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.
 • Sportovní kurzy pro třídy se zaměřením na tělesnou výchovu.
 • Pro žáky 7. tříd lyžařský výcvik – s pobytem na Horní Bečvě.
 • Řada exkurzí k doplnění výuky společenskovědních a přírodovědných předmětů.

Další nabídka školy:

 • Moderní výuka pomocí nejnovějších informačních technologií. Ve 23 učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, v dalších jsou keramické tabule s dataprojektory. Pro žáky je to atraktivní způsob, kterým se podnítí jejich zájem o výuku, které se také aktivně účastní.
 • Během školního roku žáci pracují na různých projektech za podpory vybavení ICT.
 • Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou zvolit jazyk německý nebo ruský.
 • Široký výběr zájmových kroužků.

Školní družina a klub:

 • Školní družina je určena především pro žáky I. stupně. Provoz družiny je dopoledne 6:00 -7:30 hodin, odpoledne 11.25-16:30 hodin. Program v ŠD je velmi pestrý – návštěvy kina, knihovny, bowlingu, sportovní soutěže, karneval, využívání tělocvičny ráno i odpoledne, počítače, kroužky.
 • Pro žáky I. i II. stupně organizuje školní družina i klub řadu kroužků. Bližší informace v rubrice : Výuka – Zájmové útvary.
 • V průběhu školního roku pořádá ŠD akci: Noc s Andersenem – nocování žáků ve škole spolu s bohatým doprovodným programem.
 • O letních prázdninách pořádá ŠD tábory. Bližší informace v rubrice : Školní družina.

Naše priority:

 • Na I. stupni se zaměřujeme na výuku čtení, zdokonalení čtenářských dovedností a čtení s porozuměním textu.
 • Podporujeme matematickou gramotnost od nejnižších ročníků.
 • Na II. stupni pokračujeme v tradici výuky rozšířených předmětů  matematiky a  přírodovědných předmětů a rozšířené tělesné výchovy.
 • U všech žáků podporujeme a rozvíjíme jejich specifická nadání jak ve výuce, tak širokou nabídkou kroužků a volitelných předmětů. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou podpořena tvorbou projektů, účastí na exkurzích, pořádáním besed, účastí na výstavách, besedách, divadelních představeních a dalších akcích rozvíjejících učivo.
 • Zaměřujeme se na podporu komunikace a rozvoj spolupráce mezi žáky
 • Chceme mít ve škole bezpečné prostředí a příznivé klima.

     HOME