zš holešov základní škola Holešov

Vzdělávací program

Ve čtvrtek 1. 2. 2017 plánujeme ředitelské volno!

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s širokou nabídkou“.  Žáci na II. stupni si mohou vybrat rozšířenou výuku matematiky a informatiky nebo se mohou zaměřit na rozšířenou výuku tělesné výchovy se všeobecným zaměřením. Do těchto tříd probíhá výběr vždy v květnu předcházejícího školního roku. Rozšířená výuka probíhá formou volitelných předmětů.

Školní vzdělávací program je doplněn o používání metody CLIL.

V roce 2017/2018 máme celkem 586 žáků ve 25 třídách, z toho 12 na I. stupni a 13 na II. stupni.

—————————————————————————————————————————————————

Učební plán pro I. stupeň (1. – 5. ročník) od září 2017

Učební plán pro I. stupeň (1.-5. ročník)

Učební plán pro II. stupeň (6.-9. ročník)

Volitelný předmět se bude vyučovat, pokud se do něj přihlásí alespoň 15 žáků.

Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

Co čeká žáky na 1. ZŠ Holešov ve školním roce 2017 – 2018

Elektronickou žákovskou knížku  budou používat žáci II. stupně, nově i žáci 4. a 5. tříd.

Otevíráme dvě první třídy. Třídními učitelkami budou: Mgr. Petra Gořalíková a Mgr. Jana Dohnalová.

Ve školním roce 2017 – 2018 budeme vyučovat anglický jazyk od 1. třídy. Tato změna se týká jen nastupujících prvňáčků.

V 5. ročníku vyučujeme v rámci informatiky psaní na klávesnici všemi deseti – program Mount Blue.

V šestém ročníku otevíráme třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd  a třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Třídními učiteli na II. stupni budou: 6. A – Mgr. Žaneta Navrátilová, 6. B – Jakub Hřib, 6. C – Mgr. Pavla Obdržálková.

Ve třídách s rozšířenou matematikou posílíme v 8. a 9. ročníku výuku anglického jazyka.

Nové kolektivy žáků prvních a šestých ročníků se zúčastní tradičně adaptačních pobytů a adaptačních akcí.

Na škole pracuje od května 2017 školní psycholog Mgr. Pavla Dočekalová, je k dispozici po domluvě žákům i rodičům.

Akce pro žáky mimo běžnou výuku:

 • Adaptační pobyty a akce pro nově vzniklé kolektivy tříd.
 • Pro žáky 3. tříd pobyt v přírodě v Beskydách naplněný sportovními a společenskými aktivitami.
 • Plánujeme spolupracovat se studentskou organizací AIESEC na projektu EDISON. Na škole budou anglicky mluvící zahraniční studenti, kteří oživí výuku angličtiny svými prezentacemi o zemi, z níž pochází, besedami se žáky, konverzačními hodinami apod. Rodiče budou požádáni o možnost ubytování těchto zahraničních studentů v rodinách. Další informace poskytneme v září.
 • Pravidelné návštěvy divadla a koncertní síně ve Zlíně.
 • Soustředění tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty v Trnavě u Zlína.
 • Sportovní kurzy pro třídy se zaměřením na tělesnou výchovu.
 • Pro žáky 7. tříd lyžařský výcvik – pobytový na chatě Labyrint na Horní Bečvě.
 • Řada exkurzí k doplnění výuky společenskovědních a přírodovědných předmětů.

Další nabídka školy:

 • Moderní výuka pomocí nejnovějších informačních technologií. Ve 23 učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, v dalších jsou keramické tabule s dataprojektory. Pro žáky je to atraktivní způsob, kterým se podnítí jejich zájem o výuku, které se také aktivně účastní.
 • Během školního roku žáci pracují na různých projektech za podpory vybavení ICT.
 • Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou zvolit jazyk německý nebo ruský.
 • Široký výběr zájmových kroužků.

Školní družina a klub:

 • Školní družina je určena především pro žáky I. stupně. Provoz družiny je dopoledne 6.15 -7.30 hodin, odpoledne 11.25-16,30 hodin. Program v ŠD je velmi pestrý – návštěvy kina, knihovny, bowlingu, sportovní soutěže, karneval, využívání tělocvičny ráno i odpoledne, počítače, kroužky.
 • Pro žáky I. i II. stupně organizuje školní družina i klub řadu kroužků. Bližší informace v rubrice : Výuka – Zájmové útvary.
 • V průběhu školního roku pořádá ŠD akci: Noc s Andersenem – nocování žáků ve škole spolu s bohatým doprovodným programem.
 • O letních prázdninách pořádá ŠD příměstské tábory. Bližší informace v rubrice : Školní družina.

Naše priority:

 • Na I. stupni se zaměřujeme na výuku čtení, zdokonalení čtenářských dovedností a čtení s porozuměním textu.
 • Podporujeme matematickou gramotnost od nejnižších ročníků.
 • Na II. stupni pokračujeme v tradici výuky rozšířených předmětů  matematiky a  přírodovědných předmětů a rozšířené tělesné výchovy.
 • U všech žáků podporujeme a rozvíjíme jejich specifická nadání jak ve výuce, tak širokou nabídkou kroužků a volitelných předmětů. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou podpořena tvorbou projektů, účastí na exkurzích, pořádáním besed, účastí na výstavách, besedách, divadelních představeních a dalších akcích rozvíjejících učivo.
 • Chceme mít ve škole bezpečné prostředí a příznivé klima.

Plánované akce pro I. stupeň 2017-18                             Plánované akce pro II. stupeň 2017-18

     HOME