zš holešov základní škola Holešov

Vzdělávací program

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s širokou nabídkou“.  Žáci na II. stupni si mohou vybrat rozšířenou výuku matematiky a informatiky nebo se mohou zaměřit na rozšířenou výuku tělesné výchovy se všeobecným zaměřením. Do těchto tříd probíhá výběr vždy v květnu předcházejícího školního roku. Rozšířená výuka probíhá formou volitelných předmětů.

Školní vzdělávací program je doplněn o používání metody CLIL.

V roce 2018/2019 máme celkem 574 žáků ve 25 třídách, z toho 12 na I. stupni a 13 na II. stupni.

—————————————————————————————————————————————————

Učební plán pro I. stupeň (1. – 5. ročník) od září 2017 platí pro žáky 1. a 2. tříd

Učební plán pro I. stupeň (1.-5. ročník) platí pro žáky 3. – 5. tříd

Učební plán pro II. stupeň (6.-9. ročník)

Volitelný předmět se bude vyučovat, pokud se do něj přihlásí alespoň 15 žáků.

Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

Na škole pracuje školní psycholog Mgr. Pavla Dočekalová, je k dispozici po domluvě žákům i rodičům.

Akce pro žáky mimo běžnou výuku:

 • Adaptační pobyty a akce pro nově vzniklé kolektivy tříd.
 • Pro žáky 3. tříd pobyt v přírodě v Beskydách naplněný sportovními a společenskými aktivitami.
 • Pravidelné návštěvy divadla a koncertní síně ve Zlíně.
 • Soustředění tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty.
 • Sportovní kurzy pro třídy se zaměřením na tělesnou výchovu.
 • Pro žáky 7. tříd lyžařský výcvik – pobytový na chatě Labyrint na Horní Bečvě.
 • Řada exkurzí k doplnění výuky společenskovědních a přírodovědných předmětů.

Další nabídka školy:

 • Moderní výuka pomocí nejnovějších informačních technologií. Ve 23 učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, v dalších jsou keramické tabule s dataprojektory. Pro žáky je to atraktivní způsob, kterým se podnítí jejich zájem o výuku, které se také aktivně účastní.
 • Během školního roku žáci pracují na různých projektech za podpory vybavení ICT.
 • Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou zvolit jazyk německý nebo ruský.
 • Široký výběr zájmových kroužků.

Školní družina a klub:

 • Školní družina je určena především pro žáky I. stupně. Provoz družiny je dopoledne 6:00 -7:30 hodin, odpoledne 11.25-16:30 hodin. Program v ŠD je velmi pestrý – návštěvy kina, knihovny, bowlingu, sportovní soutěže, karneval, využívání tělocvičny ráno i odpoledne, počítače, kroužky.
 • Pro žáky I. i II. stupně organizuje školní družina i klub řadu kroužků. Bližší informace v rubrice : Výuka – Zájmové útvary.
 • V průběhu školního roku pořádá ŠD akci: Noc s Andersenem – nocování žáků ve škole spolu s bohatým doprovodným programem.
 • O letních prázdninách pořádá ŠD příměstské tábory. Bližší informace v rubrice : Školní družina.

Naše priority:

 • Na I. stupni se zaměřujeme na výuku čtení, zdokonalení čtenářských dovedností a čtení s porozuměním textu.
 • Podporujeme matematickou gramotnost od nejnižších ročníků.
 • Na II. stupni pokračujeme v tradici výuky rozšířených předmětů  matematiky a  přírodovědných předmětů a rozšířené tělesné výchovy.
 • U všech žáků podporujeme a rozvíjíme jejich specifická nadání jak ve výuce, tak širokou nabídkou kroužků a volitelných předmětů. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou podpořena tvorbou projektů, účastí na exkurzích, pořádáním besed, účastí na výstavách, besedách, divadelních představeních a dalších akcích rozvíjejících učivo.
 • Chceme mít ve škole bezpečné prostředí a příznivé klima.

Plánované akce pro žáky II. st. 2018-19                                           Plánované akce pro žáky I. st. 2018-19

     HOME