zš holešov základní škola Holešov

Plán školního roku 2018 - 2019

I. Stručné hodnocení školního roku 2017 – 2018

Ve školním roce se úspěšně realizovaly tyto akce:

 • Adaptační akce pro žáky 1. a 6. ročníků
 • Projekt EDISON
 • Škola v přírodě pro žáky 3. ročníků
 • Lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 7. ročníků
 • Dva turnusy příměstského tábora ŠD
 • Noc s Andersenem a spaní ŠD ve škole
 • Kroužek „Výletníček“
 • Spolupráce družiny s Centrem pro seniory
 • Akce „Ježíškova vnoučata“
 • Vydání 4. školní Ročenky
 • Pokračování projektu Učíme se spolu (vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti cizích jazyků, společného vzdělávání a mentoringu)
 • Zavedení funkce školního psychologa v rámci projektu Učíme se spolu
 • Velká nabídka zájmových kroužků a akcí školy pro rozšíření výukových témat
 • Pravidelné třídnické hodiny v rozvrhu
 • Akce Den prázdných tříd
 • Elektronická žákovská knížka pro žáky 4. – 9. tříd
 • Divadelní kroužek nastudoval pohádku, s níž vystoupil před žáky i rodiči
 • Žáci měli dobré výsledky v prospěchu i chování
 • Pokračovali jsme v testování Klima třídy a Klima školy
 • Exkurze pro žáky 8. a 9. ročníků do okolních podniků a továren
 • Zapojili jsme se do charitativních akcí (předvánoční jarmark, Liga proti rakovině, Život dětem, Tříkrálová sbírka atd.)
 • Práce školní žákovské samosprávy – Školní liga

Další významné události na škole a realizované opravy:

 • Na budovu školy byla instalována pamětní deska letcům RAF ve 2. světové válce
 • Uskutečnili jsme nácvik evakuace školy s opravdovým výjezdem hasičských záchranářů
 • Pěvecký soubor Banana Vox uskutečnil několik vystoupení v rámci spolupráce s městem Holešov a tradiční předvánoční koncert s hostem Standou Hložkem
 • Žáci byli úspěšní v soutěžích (Pangea, Mladý zahrádkář, floristické soutěže a další)
 • Opravila se kompletně jedna učebna I. stupně ve staré budově a 2 učebny částečně
 • Opravila se elektroinstalace a chodba ve 2. nadzemním podlaží staré budovy
 • Oprava vstupu do staré budovy u dílny školníka

 

II. Hlavní úkoly školního roku 2018 – 2019

1. Vzdělání a výchova:

a)      Vyučovat podle školního vzdělávacího programu v souladu s tematickými měsíčními plány
b)      Poskytovat žákům více zpětné vazby v oblasti vzdělávání
c)      Zaměřit se na jazykovou, matematickou a informační gramotnost
d)      Posilovat právní povědomí žáků a jejich zodpovědnost za vlastní výsledky a chování

2. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci:

a)      Věnovat se více práci s nadanými žáky
b)      Dále vzdělávat zaměstnance v komunikačních a jiných sociálních dovednostech
c)      Vést žáky k šetření školního majetku
d)      Pokračovat ve vzájemných hospitacích pedagogů

3. Veřejnost a rodiče žáků:

a)      Delegovat zodpovědnost za PR školy (webové stránky, facebook a tisk)
b)      Častěji informovat rodiče o úspěších žáků, dodržovat pravidlo 3:1, slovní hodnocení
c)      Spolupracovat s rodiči při neúspěchu žáků
d)      Upřednostnit osobní zpětnou vazbu od rodičů nad EŽK

 4. Spolupráce:

a)      Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem (nutné investice a opravy, žádosti o dotace z projektů)
b)      Pokračovat ve spolupráci se SRPŠ
c)      Pokračovat ve spolupráci se školskou radou
d)      Pokračovat ve spolupráci s MŠ, SVČ TYMY, ZŠ a SŠ

                                                   
Plánované akce pro žáky I. st. 2018-19              Plánované akce pro žáky II. st. 2018-19

HOME