zš holešov základní škola Holešov

Plán školního roku 2017 - 2018

I. Stručné hodnocení školního roku 2016 – 2017

Úspěšné aktivity minulého školního roku:

 • Pokračování v adaptačních akcích nových kolektivů žáků
 • Projekt o Karlu IV.
 • Pobyt v přírodě pro žáky 3. ročníků zaměřený na společenské a sportovní hry, turistiku a poznávání okolí
 • Lyžařský a snowboardový kurz
 • Dva turnusy příměstského tábora ŠD a Noc s Andersenem
 • Vydání třetí školní Ročenky
 • Zahájení projektu Učíme se spolu (Šablony pro MŠ a ZŠ I)
 • Velká nabídka zájmových kroužků a akcí školy pro rozšíření výukových témat
 • Zavedení pravidelných třídnických hodin v rozvrhu
 • Preventivní akce ve spolupráci s Gymnáziem L. Jaroše, PPP Kroměříž, SVP Kroměříž
 • Akce Den prázdných tříd
 • Zavedli jsme elektronickou žákovskou knížku – prozatím jen pro žáky II. stupně
 • Žáci byli úspěšní při reprezentaci školy v mnoha různých soutěžích (Eurorebus, literární, floristická, sportovní – Hry letní olympiády dětí a mládeže 2017)
 • Žáci dosahovali velmi dobrých výsledků v prospěchu i chování
 • Opravila se kompletně jedna učebna I. stupně ve staré budově a 2 učebny částečně
 • Pořídili jsme nové policové skříně do tříd I. stupně pro uložení výtvarných potřeb žáků
 • Opravila se podlaha ve sprchách pod sportovní halou
 • Zakoupili jsme novou keramickou pec
 • Opravili jsme doskočiště pro skok daleký na školním hřišti
 • Opravil se vstup do staré budovy v prostorách dílny školníka
 • Opravily se podmáčené zdi v šatnách staré budovy včetně nového okapového chodníku
 • Podali jsme dva projekty z výzvy IROP (Škola otevřená všem a Revitalizace odborných učeben na 1. ZŠ Holešov)

II. Hlavní úkoly školního roku 2017 – 2018

1. Vzdělání a výchova:

 1.  Výuka podle školního vzdělávacího programu v souladu s tematickými měsíčními plány
 2. Sebehodnocení žáků využívat v průběhu roku, zvláště před klasifikačním obdobím

 3. Zaměřit se na jazykovou výuku žáků (ČJ a CJ) a matematiku

 4. Zvyšovat právní povědomí žáků a jejich zodpovědnost za vlastní výsledky a chování

2. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci:

 1. V DVPP se zaměřit na vzdělávání v otázkách inkluze a práce s nadanými žáky, komunikační dovednosti pedagogů
 2. Zavést elektronickou ŽK i pro 4. a 5. ročníky I. stupně
 3. Vést žáky k šetření školního majetku
 4. Pokračovat ve vzájemných hospitacích pedagogů

3. Veřejnost a rodiče žáků:

 1. Pokračovat v průběžné informovanosti prostřednictvím webových stránek a tisku
 2. Častěji informovat rodiče o úspěších žáků
 3. Spolupracovat s rodiči při neúspěchu žáků
 4. Získávat zpětnou vazbu od rodičů prostřednictvím EŽK

 4. Spolupráce:

 1. Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem (finance na nutné investice a opravy)
 2. Pokračovat ve spolupráci se SRPŠ
 3. Pokračovat ve spolupráci se školskou radou
 4. Pokračovat ve spolupráci s MŠ, SVČ TYMY, ZŠ a SŠ

Plánované akce pro I. stupeň 2017-18                                                      Plánované akce pro II. stupeň 2017-18

HOME