zš holešov základní škola Holešov

Plán školního roku 2016 - 2017

I. Stručné hodnocení školního roku 2015 – 2016

V minulém školním roce se uskutečnily s úspěchem tyto akce:

 • Adaptační pobyty a vycházky
 • Velký počet exkurzí (pro dějepis, zeměpis, přírodopis, fyziku a matematiku)
 • Pobyt v přírodě pro žáky 3. ročníků zaměřený na společenské a sportovní hry
 • Spolupráce na projektu se SŠNO v Bystřici pod Hostýnem
 • Rozšíření ekologických aktivit – sběr starého papíru, textilu, starých a vyřazených elektrospotřebičů, léčivých bylin, použitého oleje a dalších tuků
 • Dva turnusy příměstského tábora ŠD
 • Vánoční a velikonoční dílničky pro mladší žáky a akce Taška pro maminku – pořádá ŠD
 • Vydání druhé školní Ročenky
 • Pokračování projektů z výzvy 56 a 57
 • Pokračování projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“
 • Velká nabídka zájmových kroužků a akcí školy pro rozšíření výukových témat

———————————————————————————————————–

 • Velmi kladně hodnotili žáci vícedenní zájezd do Anglie, Německa a Rakouska
 • Při výuce informatiky v 5. ročníku byla zařazena výuka psaní na klávesnici všemi deseti – Mount Blue
 • Pěvecký kroužek Banana Vox natočil další CD
 • Noci s Andersenem a nocování ŠD ve škole se zúčastnilo více než 100 žáků
 • Žáci byli úspěšní při reprezentaci školy v mnoha různých soutěžích
 • Žáci dosahovali velmi dobrých výsledků v prospěchu i chování
 • Opravila se kompletně učebna pro výuku vaření a vybavila novými spotřebiči a nábytkem
 • Dvě třídy I. stupně byly nově vybaveny keramickou tabulí a dataprojektory
 • V nové budově bylo opraveno schodiště, obloženo barevnými obklady
 • V kabinetě matematiky byla instalována klimatizace kvůli nepřetržitému provozu školního serveru

II. Hlavní úkoly školního roku 2016 – 2017

1. Vzdělání a výchova:

 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu v souladu s tematickými měsíčními plány
 2. Sebehodnocení žáků využívat v průběhu roku, zvláště před klasifikačním obdobím
 3. V preventivních programech se zaměřit na třídy s problémovými žáky
 4. Zaměřit se na jazykovou výuku žáků (ČJ a CJ) a matematiku
 5. Zvyšovat právní povědomí žáků a jejich zodpovědnost za vlastní výsledky a chování

2. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci:

 1. V DVPP se zaměřit na vzdělávání celé sborovny
 2. Pokračovat v testování „Klima školy“
 3. Vést žáky k šetření školního majetku
 4. Posílit zodpovědnost pracovníků a delegování pravomocí
 5. Pokračovat ve vzájemných hospitacích pedagogů

3. Veřejnost a rodiče žáků:

 1. Pokračovat v průběžné informovanosti prostřednictvím webových stránek
 2. Častěji informovat rodiče o úspěších žáků
 3. Spolupracovat s rodiči při neúspěchu žáků
 4. Zapojit rodiče do života školy – akce ŠD, školení, kavárnička a další
 5. Získávat sponzory školy

 4. Spolupráce:

 1. Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem (nutné investice a opravy, žádosti o dotace z projektů)
 2. Pokračovat ve spolupráci se SRPŠ
 3. Pokračovat ve spolupráci se školskou radou
 4. Pokračovat ve spolupráci s MŠ, SVČ TYMY, ZŠ a SŠ
 5. Rozšířit spolupráci s dalšími subjekty v oblasti preventivního působení na žáky

Plánované akce pro I. stupeň 2016-17      Plánované akce pro II. stupeň 2016-17

HOME