zš holešov základní škola Holešov

zájmové útvary - kroužky

KROUŽKY ŠKOLNÍHO KLUBU
  název kroužku pro třídy vedoucí den  čas 
1. Angličtina hrou 1. A 1. A Jeřábková pondělí 11:35 – 12:20
2. Angličtina hrou 1. B 1. B Ivancová úterý 11:35 – 12:20
3. Angličtina hrou 2. A 2. A Křenková pondělí 11:35 – 12:20
4. Angličtina hrou 2. B 2. B Omastová středa 11:35 – 12:20
5. Angličtina hrou 2. C 2. C Dratvová pondělí 11:35 – 12:20
6. Zábavná angličtina 4. – 5. ročník Gregušová úterý 12:30 – 14:15
7. Individuální logopedie dle potřeby žáků Jeřábková úterý 12:30 – 13:15
8. Čtenářský klub 1. – 5. ročník Dohnalová středa 13:00 – 14:00
9. Čtenářský klub 1. – 5. ročník Gořalíková čtvrtek 13:00 – 14:00
10. Zahrádkářský 4. – 5. ročník Skýpalová pondělí 12:30 – 13:15
11. Banana Vox – pěvecký 1. – 5. ročník Vyhlídalová pondělí 13:30 – 15:00
12. Keramika 4. – 5. ročník Hrušková středa 13:00 – 14:00
13. Popový zpěv 6. -9. ročník Březina pondělí 14:00 – 15:00
14. Novinářský 6. -9. ročník Obdržálková úterý 13:45 – 14:30
15. Volejbal 6. – 9. ročník Grešová úterý 13:45 – 15:00
16. Florbal 6. -9. ročník Oral  pondělí 13:45 – 14:45
KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
  název kroužku pro třídy vedoucí den  čas 
1. Všehochuť s pokusy   1. – 5. třída Imramovská pondělí 15:00 – 16:30
2. Zumba  1. – 5. třída Solařová pondělí 15:00 – 16:00
3. Tvořivá dílna   2. – 5. třída Valouchová pondělí 15:00 – 16:30
4. Atletika   1. – 2. třída Valchařová úterý 15:00 – 16:00
5. Šachy 1. – 5. třída Tomeček úterý   06:30 – 07:30
6. Šachy 1. – 5. třída Barančík   středa 15:00 – 16:30
7. Pečení   1. – 5. třída Solařová úterý 15:00 – 16:30
8. Programování   2. – 5. třída Barančík úterý 15:00 – 16:30
9. Keramický kroužek   3. – 5. třída Dohnálková úterý 15:00 – 16:30
10. Atletika   3. – 5. třída Valchařová sředa 15:00 – 16:00
11. Keramický kroužek   1. – 2. třída Dohnálková středa 15:00 – 16:30
12. Všehochuť s pokusy   1. – 5. třída Imramovská čtvrtek 15:00 – 16:30
13. Sportovní hry   2. – 5. třída Barančík čtvrtek 15:00 – 16:30
14. Základy programování   1. – 5. třída Barančík pátek 15:00 – 16:30
15. Výletníček   Barančík sobota 1x za měsíc

popis činnosti kroužků

 

ANGLIČTINA HROU

Zájmový kroužek Angličtina hrou je určený pro žáky prvního nebo druhého ročníku základní školy. Děti se zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka. Osvojují si slovní zásobu, jednoduché věty a fráze. Při výuce využíváme hodně poslechu, zpěv písní, didaktické hry, kreslené, pohybové aktivity, předměty denní potřeby (školní potřeby, oblečení, barevné papíry, číslice, hračky, atd.).
Pracujeme s anglickou učebnicí Happy House 1 (ve druhém ročníku Happy House 2), kterou si žáci sami zakoupí (je možnost objednat společně přes školu).
V průběhu každé hodiny žáci slyší mluvené anglické slovo, které si naposloucháním, procvičováním a opakováním nakonec zapamatují. Je to pro ně dobrý začátek pro seznamování se s jazykem a snazší a plynulejší přechod z mluveného slova k psanému, se kterým žáci začnou již povinně ve 3. třídě.

Zájmový útvar Angličtina hrou probíhá s časovou dotací jedna hodina týdně.

ŠKOLA HROU

Škola hrou je kroužek pro žáky 4. nebo 5. tříd, kteří mají problémy se zvládáním učiva
českého jazyka nebo matematiky, nebo kteří nemají dost času na domácí přípravu do školy.
V kroužku si žáci zopakují aktuálně probírané učivo z českého jazyka a matematiky a procvičí si je formou doplňovaček, křížovek a soutěží.
Volíme takové metody práce, které již předem nepreferují vybrané jedince, ale dávají šanci uspět všem. Rovněž se osvědčují úkoly, při kterých se žáci mohou tvořivě uplatnit – např. v matematice k zadaným číslům sestavují slovní úlohy, vymýšlí různá řešení – jednodušší nebo složitější. I při procvičování učiva z jazyka českého využíváme hry, často spojené s pohybem, protože děti je hrají s nadšením a soustředěním.
Na procvičování žáci používají zvláštní pracovní sešity, které si sami dokoupí (je možnost objednat společně přes školu).

POHYBOVÉ HRY

Tento kroužek otevíráme pro žáky 2. – 5. ročníků. Je zaměřen na zvládání míčových her, hlavně vybíjené a kopané. Učíme se i základy ostatních míčových her – basketbalu, přehazované, odbíjené nebo házené. Posilujeme s plnými míči, šplháme, cvičíme se švihadly, na kruzích apod. Na jaře cvičíme na školním hřišti disciplíny z lehké atletiky.
Kroužek je určen žákům, kteří mají rádi různé sportovní aktivity a chtějí se pohybovat více než jen v povinných hodinách tělesné výchovy. V kroužku je možnost i netradičních her a sportů, které v běžných hodinách se žáky neprovozujeme.

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE

Je zájmový útvar zaměřený na nápravu vad výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, artikulační obratnosti a sluchového vnímání.
Žák má možnost docházet na individuální logopedickou péči, která probíhá jedenkrát týdně. Texty určené k procvičování správné výslovnosti mají děti zapsány v deníčku. Do nápravné péče jsou zapojeni rodiče, kteří s dítětem pravidelně cvičné texty opakují podle pokynu logopeda.
O způsobu a výsledcích terapie jsou rodiče informováni osobně nebo písemně prostřednictvím deníčku.

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK

Je určen žákům II. stupně školy, děvčatům i chlapcům, kteří mají rádi výtvarnou výchovu. Zaměřuje se na výtvarné činnosti, převážně na výrobu keramiky, ale i výrobu přáníček nebo netradiční výtvarné techniky jako je batikování látek, výrobu textilních doplňků apod.

PĚVECKÝ KROUŽEK

Pěvecký kroužek Banana Vox je určen pro všechny děti, které si chtějí zazpívat, zatančit a s nacvičeným programem vystoupit před spolužáky ze školy, rodiči nebo veřejností. Není podmínku dokonalý hudební sluch nebo nadání. Jde o to, aby děti zpívaly a vystupovaly rády.
Cílem kroužku je vybudovat v dětech kladný vztah k hudbě jakéhokoliv žánru (Pop, rock, country, lidové písně). Děti se učí nenásilnou formou vnímat rytmus, hlavně pomocí jednoduchých tanečních kroků, kterými naše vystoupení zpestřujeme.
Malí zpěváčci mají taktéž možnost si vyzkoušet studiovou práci ve zlínském studiu Golden Apple za pomoci a podpory hudebníka Pavla Březiny. Zde s dětmi některé písně předzpíváváme (natočíme zvukový záznam), což nám ulehčí práci při vystoupení, jelikož naše představení jsou často doplňována tanečními choreografiemi. Navíc se někteří zbaví trémy před vystoupením a mohou si plnohodnotně užít svého výstupu.
Kroužek navštěvují žáci různého věku a pohlaví, děti zde vytvářejí velkou sociální skupinu, ve které se vzájemně akceptují a spolupracují. Na všem, co se v kroužku dělá, se samy podílejí, učí se vyjadřovat své názory, představy a tužby.
Jelikož často svá vystoupení doplňujeme i dramatizací písní, stávají se děti malými herci, kteří se snaží pobavit své publikum.
Za školní rok máme několik vystoupení různého žánru. Většina našich vystoupení je věnovaná dětem, ale i široké veřejnosti.

VOLEJBAL

Kroužek volejbalu je určen děvčatům 6. – 9. tříd, které mají rády tento sport a chtějí se zdokonalit a zahrát si i mimo běžnou školní výuku.
Dovednosti v tomto sportu využijí při reprezentaci školy na okresních i krajských soutěžích.
Kroužek probíhá ve sportovní tělocvičně v nové budově školy.

RUČNÍ PRÁCE

Kroužek „Ruční práce“ je součástí činnosti školní družiny, je tedy určen pouze žákům přihlášeným do ŠD. Vyrábíme zde různé výrobky a dárečky a pracujeme s různými technikami. Hodně používáme přírodní materiál, např. keramickou hlínu. Zveme si také šikovné maminky, které nás něco nového naučí.
V minulých letech jsme například pletli tatary, vyráběli andílky z korálků, bižuterii, pletli klíčenky z bužírky, vyráběli figurky z vlny – chobotničky, panenky a panáčky.

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Sportovní kroužek je součástí školní družiny a je určen dětem navštěvujícím ŠD. Formou her a soutěží se žáci učí obratnosti a postřehu. Využíváme prostory venkovního hřiště a malé školní tělocvičny.
Kroužek probíhá 1x za 14 dnů (střídá se s kroužkem pracovně výtvarným).

PRACOVNĚ VÝTVARNÝ KROUŽEK

Tento kroužek je součástí školní družiny a tedy určen žákům přihlášeným do ŠD. Žáci se učí používat různé výtvarné techniky. K práci používají přírodniny dle ročního období, textilie a další materiály.
Kroužek rozvíjí dovednosti, tvůrčí zobrazovací schopnosti, fantazii a vede děti k samostatné tvořivé práci.
Své výrobky si žáci s radostí odnášejí domů.
Kroužek probíhá 1x za 14 dnů (střídá se s kroužkem sportovním).

VAŘENÍ

Tento kroužek je určen především žákům II. stupně, ale mohou se přihlásit i mladší žáci, děvčata i chlapci.
Ve školní kuchyňce se žáci naučí připravovat kompletní pokrmy od jednoduchých až po složité, učí se správnému stolování, zásady hygieny. Při vaření musejí spolupracovat, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Každá lekce končí společnou konzumací uvařeného jídla, někdy si je žáci donesou i domů. Výběr jídel, která se budou připravovat, provádějí žáci společně s vedoucí kroužku.
Před Vánocemi je zvykem, že si žáci zkusí připravit štědrovečerní večeři i se slavnostní výzdobou stolu.

HOME