zš holešov základní škola Holešov

Co čeká prvňáčky v roce 2020-21

Pátek, 17. dubna 2020, 12.00 – 17.00 hodin.

K zápisu do 1. třídy přijímáme všechny zájemce bez ohledu na místo bydliště.

Vážení rodiče, chcete – li sobě i nám usnadnit formální část zápisu, můžete vyplnit následující přihlášku, abychom si připravili předem potřebné písemnosti. Děkujeme.

Přihláška k zápisu do 1. ročníku

* vyznačuje povinnou položku

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Rodiče (zákonný zástupce) k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

Průběh zápisu

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní protokol, popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, apod.).

 Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

- na webových stránkách školy

- u vstupních dveří ve vývěsce

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Odklad povinné školní docházky

Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o odklad a doložit 2 doporučení.

Diagnostiku dětí provádí a doporučení vydává:

1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum

2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte u výše uvedených zařízení ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2020.

V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení.

Upozorňujeme, že ve školském poradenském zařízení je nutné se objednat.