zš holešov základní škola Holešov

Informace o odvolacím řízení

 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Případné změny školské legislativy související s přijímacím řízením doporučujeme sledovat ve sdělovacích prostředcích nebo se informovat u výchovných poradců základních škol.

 Odvolací řízení

 Proti rozhodnutí střední školy o nepřijetí ke vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč absolvoval přijímací řízení.

 Odvolání by mělo obsahovat:

 jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče;

  • název školy, úplný název a kód oboru vzdělání, kterého se přijímací řízení týká;
  • důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí);
  • jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče;
  • datum a podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče;
  • v případě, že se adresa trvalého bydliště neshoduje s adresou pro zaslání rozhodnutí, je nutno tuto skutečnost v odvolání uvést.

 V případě, že příslušná střední škola podanému odvolání nevyhoví, postupuje kompletní spisový materiál o přijímacím řízení odvolacímu orgánu, a to až po uplynutí celé lhůty pro odvolání, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo odvolání doručeno. Pro školy všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji je tímto odvolacím orgánem Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

 Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla odvolání včetně kompletních podkladových materiálů postoupena.

Vzor odvolání:

vzor 1                            vzor2