zš holešov základní škola Holešov

Příjimací řízení na střední školy

Prezentace -  Přijímací řízení pro rok 2020-2021   

Informace o přijímacím řízení

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon, podle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních je správním řízením, které se řídí ustanovením § 59 až § 62 školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená ustanovení školského zákona a vyhlášky se vztahují na střední školy všech zřizovatelů.

 TERMÍNY ZKOUŠEK ve školním roce 2019/2020

 Jednotné zkoušky

1. termín: úterý 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání

                  čtvrtek 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: středa 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání

                  pátek 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

       1. termín: středa 13. května 2020

       2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 Školní přijímací zkoušky

 • maturitní obory vzdělání od 12. dubna do 28. dubna 2020
 • ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2020

 Talentové zkoušky 

 • Obory skupiny „82“ od 2. ledna do 15. ledna 2020
 • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2020
 • konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2020

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky. V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli školy).

 V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ  (jako v minulém školním roce v 1. kole přijímacího řízení)

 •  podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání);
 • v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku;
 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je pro první kolo přijímacího řízení a všechny formy vzdělávání do 1. března;
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů společností „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání“ (Centrum);
 • jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně
 • střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %;
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února;
 • úprava podmínek cizincům a osobám pobývajícím dlouhodobě v zahraničí při konání přijímací zkoušky je stanovena v § 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 zákona, a také v § 14  vyhlášky;
 • úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je stanovena v § 60b odst. 4 zákona, a také v § 13 vyhlášky;
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna;
 • Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu odevzdáním zápisového lístku přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, zkráceného a nástavbového studia);
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem;
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět; to neplatí v případech, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve střední škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo ho již uplatnil v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na „klasickou“ střední školu);
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna;
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna;
 • Podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona (do 1. března ) a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.
 • Rozhodne-li ředitel střední školy o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.
 • V případě, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom ředitel školy uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče písemně bez zbytečného odkladu (spolu s touto informací o nekonání přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo).

 NOVĚ od 1. 9. 2017

 • je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (dosud bylo toto promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR). Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost pohovorem. 

Podávání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách se podávají na tiskopisech, které stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tiskopis přihlášky do denní formy dostanou žáci ve škole předvyplněné

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.

Termíny odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • do 30. listopadu  2019 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;
 • do 1. března 2020 všechny ostatní obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky, s výučním listem, nástavbové studium, zkrácené studium, a to do všech forem vzdělávání).
 • do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole. Ostatní doklady uvedené ve  vyhlášce se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízen obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem střední školy.  

Časový harmonogram přijímacího řízení

Termín

Aktivita

do 30. září

Ministerstvo stanoví termín pro konání zkoušek

do 31. října

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:

 • jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění.
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání;
 • rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl.

do 30. listopadu

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

14. dubna 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

16. dubna 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

17. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

13. května 2020

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2020

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.