zš holešov základní škola Holešov

ANGLIČTINA HROU

Zájmový kroužek Angličtina hrou je určený pro žáky prvního nebo druhého ročníku základní školy. Děti se zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka. Osvojují si slovní zásobu, jednoduché věty a fráze. Při výuce využíváme hodně poslechu, zpěv písní, didaktické hry, kreslené, pohybové aktivity, předměty denní potřeby (školní potřeby, oblečení, barevné papíry, číslice, hračky, atd.).
Pracujeme s anglickou učebnicí Happy House 1 (ve druhém ročníku Happy House 2), kterou si žáci sami zakoupí (je možnost objednat společně přes školu).
V průběhu každé hodiny žáci slyší mluvené anglické slovo, které si naposloucháním, procvičováním a opakováním nakonec zapamatují. Je to pro ně dobrý začátek pro seznamování se s jazykem a snazší a plynulejší přechod z mluveného slova k psanému, se kterým žáci začnou již povinně ve 3. třídě.

Zájmový útvar Angličtina hrou probíhá s časovou dotací jedna hodina týdně.

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ

Kroužek je určen žákům na I. stupni, kteří již mají obstojné základy cizího jazyka. Se zkušenou vyučující hovořící plynně anglicky trénují základní konverzační témata, věnují se projektům. Kroužek je zaměřen na podporu nadaných dětí k rozvoji jejich jazykového talentu.

ŠKOLA HROU

Škola hrou je kroužek pro žáky 3., 4. nebo 5. tříd, kteří mají problémy se zvládáním učiva českého jazyka nebo matematiky, nebo kteří nemají dost času na domácí přípravu do školy.
V kroužku si žáci zopakují aktuálně probírané učivo z českého jazyka a matematiky a procvičí si je formou doplňovaček, křížovek a soutěží.
Volíme takové metody práce, které již předem nepreferují vybrané jedince, ale dávají šanci uspět všem. Rovněž se osvědčují úkoly, při kterých se žáci mohou tvořivě uplatnit – např. v matematice k zadaným číslům sestavují slovní úlohy, vymýšlí různá řešení – jednodušší nebo složitější. I při procvičování učiva z jazyka českého využíváme hry, často spojené s pohybem, protože děti je hrají s nadšením a soustředěním.
Na procvičování žáci používají zvláštní pracovní sešity, které si sami dokoupí (je možnost objednat společně přes školu).

POHYBOVÉ HRY

Tento kroužek otevíráme pro žáky 2. – 5. ročníků. Je zaměřen na zvládání míčových her, hlavně vybíjené. Učíme se i základy ostatních míčových her – basketbalu, přehazované, odbíjené nebo házené. Posilujeme s plnými míči, šplháme, cvičíme se švihadly, na kruzích apod. Na jaře cvičíme na školním hřišti disciplíny z lehké atletiky.
Kroužek je určen žákům, kteří mají rádi různé sportovní aktivity a chtějí se pohybovat více než jen v povinných hodinách tělesné výchovy. V kroužku je možnost i netradičních her a sportů, které v běžných hodinách se žáky neprovozujeme.

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE

Je zájmový útvar zaměřený na nápravu vad výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, artikulační obratnosti a sluchového vnímání.
Žák má možnost docházet na individuální logopedickou péči, která probíhá jedenkrát týdně. Texty určené k procvičování správné výslovnosti mají děti zapsány v deníčku. Do nápravné péče jsou zapojeni rodiče, kteří s dítětem pravidelně cvičné texty opakují podle pokynu logopeda.
O způsobu a výsledcích terapie jsou rodiče informováni osobně nebo písemně prostřednictvím deníčku.

KERAMIKA

Je určen děvčatům i chlapcům, kteří mají rádi výtvarnou výchovu. Zaměřuje se na výtvarné činnosti, převážně na výrobu keramiky. Žáci si během roku vyrobí spoustu krásných předmětů určených k výzdobě interiéru nebo jako vkusné dárky.

PĚVECKÝ KROUŽEK BANANA VOX

Pěvecký kroužek Banana Vox je určen pro všechny děti, které si chtějí zazpívat, zatančit a s nacvičeným programem vystoupit před spolužáky ze školy, rodiči nebo veřejností. Není podmínku dokonalý hudební sluch nebo nadání. Jde o to, aby děti zpívaly a vystupovaly rády.
Cílem kroužku je vybudovat v dětech kladný vztah k hudbě jakéhokoliv žánru (Pop, rock, country, lidové písně). Děti se učí nenásilnou formou vnímat rytmus, hlavně pomocí jednoduchých tanečních kroků, kterými naše vystoupení zpestřujeme.
Malí zpěváčci mají taktéž možnost si vyzkoušet studiovou práci ve zlínském studiu Golden Apple za pomoci a podpory hudebníka Pavla Březiny. Zde s dětmi některé písně předzpíváváme (natočíme zvukový záznam), což nám ulehčí práci při vystoupení, jelikož naše představení jsou často doplňována tanečními choreografiemi. Navíc se někteří zbaví trémy před vystoupením a mohou si plnohodnotně užít svého výstupu.
Kroužek navštěvují žáci různého věku a pohlaví, děti zde vytvářejí velkou sociální skupinu, ve které se vzájemně akceptují a spolupracují. Na všem, co se v kroužku dělá, se samy podílejí, učí se vyjadřovat své názory, představy a tužby.
Jelikož často svá vystoupení doplňujeme i dramatizací písní, stávají se děti malými herci, kteří se snaží pobavit své publikum.
Za školní rok máme několik vystoupení různého žánru. Většina našich vystoupení je věnovaná dětem, ale i široké veřejnosti.

POPOVÝ ZPĚV

Je určen děvčatům, které baví zpívat populární písně. V kroužku si vyzkouší profesionální přístup, neboť škola je vybavena nahrávacím zařízením, mikrofony a další potřebnou technikou k nahrávání videoklipů.

VOLEJBAL

Kroužek volejbalu je určen děvčatům 6. – 9. tříd, které mají rády tento sport a chtějí se zdokonalit a zahrát si i mimo běžnou školní výuku.
Dovednosti v tomto sportu využijí při reprezentaci školy na okresních i krajských soutěžích.
Kroužek probíhá ve sportovní tělocvičně v nové budově školy.

FLORBAL

Kroužek je určen chlapcům II. stupně, kteří rádi hrají tento sport. Připravují se tak na sportovní utkání, která během roku probíhají mezi školami a na nichž jsme většinou velmi úspěšní.

DIVADELNÍ

V tomto kroužku žáci nacvičí krátké divadelní představení, které potom předvedou svým spolužákům a odpoledne i rodičům.

NĚMČINA HROU

Kroužek zábavným způsobem připraví na výuku druhého cizího jazyka, která je povinná pro žáky od 7. ročníku. Naučí se slovní zásobu a jednoduché fráze popř. verše a písničky a budou mít trochu náskok pro budoucí výuku. Kroužek také motivuje žáky k tomu, aby se učili cizí jazyk s chutí a pochopili potřebnost jazykových dovedností v současném světě.

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY  a KROUŽEK LOGICKÝCH HER

První kroužek působí na I. stupni, druhý na II. stupni školy. Chceme zvídavým žákům umožnit rozvoj jejich logického myšlení a podpořit žáky nadané popřípadě mimořádně nadané, kterým se nemůžeme v plné míře věnovat v běžných hodinách.

HOME