zš holešov základní škola Holešov

Základní informace

 • Charakteristika školy
 • Vybavení školy
 • Seznam vyučujících a zaměstnanců
Charakteristika školy

1. Základní škola Holešov je úplná základní škola. Na I. stupni má v ročníku obvykle 2 paralelní třídy, na II. stupni obvykle 3 paralelní třídy v ročníku.

Ve školním roce 2019 – 2020 máme 577 žáků,  25 tříd (11 + 14), 45 učitelů, 5 vychovatelů, 5 asistentů, 9 nepedagogických zaměstnanců.

1. Základní škola Holešově byla založena v roce 1888 položením základního kamene a slavnostně otevřena 15. 9. 1889. Je to největší a nejstarší škola v Holešově, již v roce svého otevření ji navštěvovalo přes 700 žáků. Škola již není oficiálně zapojena do sítě zdravých škol, ale všechny dřívější aktivity v tomto směru zůstaly zachovány, výchova ke zdravému životnímu stylu je jedním z důležitých úkolů v každoročním plánu školy. Ke škole patří hřiště s oválnou běžeckou dráhou a fotbalovými brankami, doskočištěm pro skok daleký, travnatý pozemek pro školní družinu s průlezkou,  lavičkami a ohništěm na opékání a malou venkovní učebnou.

Při škole pracuje Školní družina pro žáky I. stupně a Školní klub pro žáky I. i  II. stupně. Školní družina i klub sídlí v přízemí školní budovy. Jedno oddělení ŠD se nachází prostorách nad Ústřední školní jídelnou.

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci se stravují v Ústřední školní jídelně, která se nachází cca 50 m naproti školy ve Smetanových sadech. Jídelna slouží společně 1. a 2. ZŠ.

Naše škola Vašim dětem nabízí 
 • Žáci 1. ročníků se zúčastní adaptační akce během prvního týdne v září.
 • Od 1. třídy mají žáci povinnou výuku anglického jazyka.
 • Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastňují plaveckého výcviku.
 • Žáci na I. stupni se mohou v rámci školní družiny zapojit do zájmového vzdělávání.
 • Školní družina a školní klub organizují pro žáky zájmové kroužky.
 • Pro žáky 6. ročníků pořádáme adaptační třídenní pobyt.
 • Žáci s hlubším zájmem o matematiku  mohou od 6. třídy navštěvovat specializované třídy, v nichž získávají hlubší znalosti v oblasti matematiky a informatiky. Těchto znalostí pak žáci úspěšně využívají při studiu na střední škole.
 • Žáci se zájmem o sportovní aktivity mohou od 6. ročníku navštěvovat třídu s rozšířenou výukou TV.
 • Žáci 7. tříd se pravidelně zúčastňují lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu.
 • Žáci sportovně zaměřených tříd se zúčastňují každoročně sportovních soustředění.
 • Žáci matematických tříd se každoročně zúčastňují matematického soustředění, které je zaměřeno na netradiční oblasti matematiky, fyziky a chemie
 • Při výuce jsou hojně využívány počítačové učebny; tyto slouží i žákům I. stupně. Výukové programy nainstalované v těchto učebnách mohou v odpoledních hodinách využívat všichni žáci školy.
 • V hodinách informatiky mají žáci volný přístup k internetu, v odpoledních hodinách mají k internetu přístup všichni žáci.
 • Škola je vybavena 23 interaktivními tabulemi a příslušným počtem dataprojektorů a notebooků.
 • Všechny třídy jsou vybaveny keramickými tabulemi, nepoužíváme tabule s křídou.
 • Výuka je doplněna velkým počtem exkurzí zaměřených na předměty: zeměpis, dějepis, chemie, přírodopis,  fyzika, výtvarná výchova.
 • Školní klub nabízí  různé kroužky:  viz rubrika školní klub nebo výuka – zájmové útvary.
 • Ve škole se nabízí prodej svačinek, mléčných dotovaných výrobků.
Členové výboru SRPŠ
 • Ing. Lukáš Bílek– předseda
 • Alena Ševčíková – hospodářka
 • Lenka Karhanová
 • Monika Hejníková
 • Marta Ondroušková
 • Mgr. Jana Sabová
 • Mgr. Ivona Omastová
Členové školské rady ve školním roce 2019-2020
 • Ing. Pavel Karhan – předseda
 • Pavla Mynaříková – zástupce rodičů
 • Oldřich Rektořík – zástupce rodičů
 • Milan Roubalík- zástupce zřizovatele
 • Bc. Jakub Šneidr – zástupce zřizovatele
 • Mgr. Ludmila Trhlíková – zástupce zřizovatele
 • PaedDr. Jaroslava Dvořáková
 • Mgr. Petr Oral
 • Mgr. Jana Sabová
 Vybavení školy

Výuka prvního stupně je umístěna v původní téměř 130 let staré budově, ale vzhled exteriéru a interiéru o její dlouhověkosti nesvědčí. Třídy i ostatní prostory jsou postupně renovovány. Některé z těchto tříd si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve staré části budovy se nachází také malá tělocvična, cvičná kuchyňka, místnosti pro školní družinu; v prvním patře kancelář a ředitelna.

Od roku 1995 probíhá výuka druhého stupně v nové přístavbě školy. V této nové budově se nachází 12 tříd a odborné pracovny a laboratoře přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu. Pro výuku jazyků jsou využívány 3 odborné učebny, jedna je navíc vybavena sluchátkovými boxy. V rámci výuky všech předmětů jsou využívány obě učebny výpočetní techniky. V nové budově je umístněna rovněž učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy a sportovní hala. Tyto odborné pracovny si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Třídy I. i II. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

V přízemí nové přístavby se nachází školní klubovna, v atriu jsou umístěny automaty na mléčné výrobky a na zdravé svačiny.

Od školního roku 2014 – 15 má škola další pracoviště pro školní družinu: sídlí v prostorách nad Ústřední školní jídelnou.

Pokud si přejete např. omluvit své dítě, sdělit nám své připomínky či dotazy, pište prosím na tuto emailovou adresu: skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Seznam vyučujících a zaměstnanců

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Růžičková
Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Petr Oral
Zástupce ředitele pro 1. stupeň: PaedDr. Jaroslava Dvořáková
Výchovná poradkyně: PaedDr. Jaroslava Dvořáková
Hospodářka: Lochmanová Aneta
Ekonomka: Kolomazníková Libuše

Třídní učitelé 1. – 5. ročníků
 • 1.A – Jeřábková Otmara
 • 1.B – Jandová Helena
 • 2.A – Křenková Dagmar
 • 2.B - Omastová Ivona 
 • 3.A – Dohnalová Jana
 • 3.B – Gořalíková Petra
 • 3.C – Dratvová Jana
 • 4.A - Poisel Daniel 
 • 4.B - Kučerová Jana
 • 5.A - Sedlářová Vladimíra
 • 5.B - Dratvová Jana
 • 5. C – Winklerová Barbora
Třídní učitelé 6. – 9. ročníků
 • 6.A – Jakubíčková Alena 
 • 6.B – Polaštíková Jana
 • 6.C – Smiřická Edda
 • 6.D - Mrnuštík Navrátilová Kateřina
 • 7.A – Ambróšová Pavla
 • 7.B – Grešová Šárka
 • 7.C – Procházková Libuše
 • 8.A – Navrátilová Žaneta
 • 8.B – Hřib Jakub
 • 8.C – Obdržálková Pavla
 • 9.A – Hradilová Simona
 • 9.B – Sabová Jana
 • 9.C – Stojanová Dagmar
 • 9.D – Pilař Michal
 Netřídní učitelé
 • Botíková Monika
 • Březina Pavel
 • Halabala Ivo
 • Gregušová Jitka
 • Jiroušková Jana
 • Kuklová Alena
 • Krumpolcová Marcela
 • Nevařilová Blanka
 • Pechálová Alžběta
 • Staňková Ivana
 • Štěpán Radek
Asistenti pedagoga
 • Hejníková Monika
 • Maňasová Veronika
 • Rafajová Monika
 • Urbanová Dagmar
 • Zgarbová Hana
Vychovatelky a vychovatelé školní družiny a školního klubu
 • Barančík Igor
 • Imramovská Dagmar
 • Solařová Dagmar- vedoucí vychovatelka
 • Dohnálková Helena
 • Urbanová Dagmar
Školník
 • Krajča Josef
Uklízečky
 • Hradilová Dana
 • Malošíková Lenka
 • Lipnerová Zdeňka
 • Krajčová Lenka
 • Šestáková Zdeňka
Správce haly
 • Tuček Evžen