HLEDÁME NEZNÁMÉ ČÍSLO

Čísla v odpovědích odděluj čárkou, po čárce nezapomeň mezeru: 1, 2, 3, ...

1) Součet tří po sobě jdoucích čísel je 27. Která jsou to čísla?
2) Součet čtyř po sobě jdoucích čísel je 86. Která jsou to čísla?
3) Součet dvou lichých za sebou jdoucích čísel je 64. Která jsou to čísla?
4) Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Která jsou to čísla?
5) Určete čtyři po sobě následující lichá čísla tak, aby jejich součet byl 472.
6) Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o pět větší než předcházející, je 204. Která čísla to jsou?
7) V řadě čtyř čísel je rozdíl každých dvou sousedních přirozených čísel roven třem. Součet těchto čísel je 78. Určete tato čísla.
8) Urči taková tři po sobě jdoucí přirozená čísla, aby součet prvního a třetího čísla byl 368.
9) Součet tří čísel je 76. První sčítanec je 24 a druhý je o 2 větší než třetí sčítanec. Která čísla to jsou?
10) Dvojnásobek neznámého čísla je o 18 větší než nejmenší dvojciferné číslo. Které číslo to je?
11) Zvětšíme-li neznámé číslo pětkrát a ještě o pět, dostaneme číslo 50. Které číslo má tuto vlastnost?
12) Jestliže k neznámému číslu přičteme 8 a pak výsledek vynásobíme devíti, dostaneme součin 171. Které číslo si myslím?
13) Neznámé číslo vynásobíme pěti, výsledek dělíme dvěma a po přičtení tří dostaneme 18. jestliže Jaké je to číslo?
14) Jestliže k neznámému číslu přičteme jeho pětinu, dostaneme číslo 36. Které je to číslo?
15) Které číslo zvětšené o svou osminu dá 45?
16) Součet čtyřnásobku a pětinásobku neznámého čísla dělený dvěma se rovná číslu o 5 menšímu než 50. Které číslo to je?
17) Číslo 4 600 rozdělte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec byl o 700 větší než je polovina druhého sčítance.