Informace o zpracování osobních údajů

v souvislosti s testováním žáků školy na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19

S ohledem na opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19 zpracovává 1. Základní škola Holešov, jako Správce osobních údajů, osobní údaje žáků evidované v souvislosti s prováděním preventivních antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 poskytovaných školou, a to za účelem splnění povinnosti vyplývajících z Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákonnost zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje. Údaj o případné pozitivitě testu žáka je zpracováván na základě čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR, kterými je nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti v oblasti veřejného zdraví.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje a případně zvláštní kategorie osobních údajů:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Datum provedení testu
  • Výsledek testu (v případě pozitivního výsledku se jedná o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů)

Informace k testovací povinnosti

Dle citovaného Mimořádného opatření MZČR je přítomnost žáku na výuce (s výjimkou individuální konzultace a individuální prezenční výuky) umožněna mj. po podstoupení vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Podmínka provedení preventivního antigenního testu se nevztahuje na osobu, která doloží, že:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, vystaví škola o této skutečnosti žákovi potvrzení s uvedením dne a času provedení testu. V případě, že žák má pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu a má příznaky nemoci covid-19, a byl 2 dny před nebo po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen pozitivní výsledek nahlásit škole a tato jej eviduje.

Předávání osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány jiným Příjemcům s výjimkou případu, kdy se příslušné hygienické stanici zasílá seznam žák, kteří byli ve škole v kontaktu s osobou, u které byl v rozhodné době zjištěn pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo antigenního testu. Do systému COVID forms App spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky budou vkládána školou pouze agregovaná statistická data.

Lhůta pro uchování dat

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu trvání platnosti citovaného mimořádného opatření, a dále po dobu max. 3 let, za účelem umožnění kontroly, zda škola splnila povinnosti uložené jí zvláštními právními předpisy.

Práva subjektu údajů

Informace o všech právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a o způsobech jejich uplatnění, naleznete na internetových stránkách školy: https://www.1zsholesov.cz/skola/dokumenty/gdpr/

Nahoru ↑