Rozšířená výuka

Třídy s rozšířenou výukou matematiky formou volitelných předmětů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE koncem května 2020 OD 9:00 HODIN. Zájemci se sejdou v přízemí nové budovy, přinesou si psací a rýsovací potřeby.

Tato výuka má naší škole dlouholetou tradici, dobré výsledky a je alternativou studia na osmiletém gymnáziu. Základním myšlenkou práce v těchto třídách je umožnit nadaným žákům rozvoj jejich vloh a schopností a připravit je na studium na střední škole. Žáci těchto tříd jsou úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední školy, ale také později při studiu.

Učební plán v těchto třídách je rozšířen zpočátku o 2 hodiny matematiky týdně, později o hodinu matematiky.

Žáci těchto tříd se pravidelně zúčastňují matematických soustředění. Tato jsou zaměřena na rozvoj logického myšlení a využití matematiky a fyziky v praxi. V rámci těchto soustředění probíhají např. topografické práce v terénu, astronomická pozorování, statistická šetření apod. Výuku doplňujeme o odborné exkurze například do Vědeckého centra v Ostravě, Hi-tech centra v Uherském Brodě, na Veletrh vědy v Olomouci.

Výuku v těchto třídách vedou zkušení pedagogové, kteří své hodiny obohacují novými netradičními metodami, často s využitím počítačové učebny.

Samozřejmou součástí učebního plánu je výuka informatiky. V rámci tohoto předmětu se žáci stávají zkušenými uživateli výpočetní techniky. Žáci se naučí pracovat s textovým a grafickým editorem, tabulkovým procesorem, naučí se vytvářet jednoduché www stránky. Součástí učebního plánu informatiky je také práce s editory pro úpravu digitální fotografie. Výuka v tomto předmětu probíhá formou projektového vyučování – po ukončení každé kapitoly musí žáci vypracovat samostatně projekt, v němž prokáží, jak hluboce danou problematiku zvládli.

Nové znalosti a poznatky získávají žáci nejen v hodinách, ale také s pomocí internetu, ke kterému mají volný přístup. Právě internet žáci velmi často využívají při vypracovávání závěrečných projektů.

  • V těchto třídách se žáci cíleně připravují ke studiu na střední škole
  • V učebním plánu se počítá s větším rozsahem znalostí
  • Žáci jsou vedení více k samostatnosti, podporujeme rozvoj logického myšlení
  • Přednostně je zařazena  výuka druhého cizího jazyka – němčiny

 Ukázky přijímacího řízení                                                       Učební plán tříd s rozšířenou matematikou

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy formou volitelných předmětů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE koncem května 2020 OD 9:00 HODIN. Zájemci se sejdou v přízemí nové budovy, přinesou si cvičební úbor a sportovní obuv na hřiště a do sportovní haly.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla zřízena poprvé pro 6. ročník ve školním roce 1999 – 2000.

Výuka v těchto třídách je vhodná pro žáky, kteří se zajímají o různé druhy sportu, jsou pohybově nadaní, upřednostňují a vyžadují větší míru sportovních činností ve výuce. Žáci těchto tříd nás pravidelně reprezentují ve všech místních, okrskových, okresních i krajských sportovních soutěžích, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

Učební plán je v těchto třídách rozšířen o sportovní hry a sportovní trénink.

  • Žáci se věnují volejbalu, florbalu, kopané, basketbalu, atletice, gymnastice, kondičním cvičením, aerobiku.
  • V 6. a 7. ročníku se žáci zúčastňují týdenního sportovního kurzu. Náplní jsou kromě klasických kolektivních her i různé sportovní činnosti v přírodě jako orientační běh, turistika a cyklistika a jiné.
  • V 8. a 9. ročníku probíhá sportovní kurz například formou sportovních aktivit ve Sportcentru Holešov (spinning, plavání, posilování, squash).

Disciplíny přijímacího řízení

1. Atletika: 60 m, 600 m – dívky, 800 m – chlapci, skok daleký, hod kriketovým míčkem
2. Kondiční testy: člunkový běh, překážkový běh, skok z místa, hod plným míčem, skok přes švihadlo (2 min), leh-sed (1 min), přihrávky s míčem

O přijetí rozhoduje celkový počet dosažených bodů v obou disciplínách.

Učební plán tříd s rozšířenou tělesnou výchovou

Žádost o přestup-do-tříd-s-rozšířenou-výukou (W)

Žádost o přestup-do-tříd-s-rozšířenou-výukou (PDF)

Nahoru ↑