INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

 

 • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
  • negativní test
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.
 • Testování bude probíhat v prostorách naší základní školy, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Vlastní potvrzení zůstává uchazeči. Potvrzení střední škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří.
 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • dokladem o tom, že osoba prodělala onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 • Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

 • Na 1. Základní škole se budou se budou žáci 9. ročníků testovat ve čtvrtek 29. 4. 2021, platnost tohoto potvrzení bude do 5. 5. 2021. Pokud budou žáci konat přijímací zkoušky později je nutné si termín testování domluvit individuálně s paní učitelkou Nevařilovou.
 • Podrobnější informace o místu a čase testů budou žákům zaslány přes zprávu v edupage.
Nahoru ↑