Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K jeho hlavním cílům patří vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů ve škole, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou v naší škole zajišťovány výchovným a kariérním poradcem, školním metodikem prevence, logopedem a v nejbližší době také školním psychologem. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé a samozřejmě vedení školy.

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných). Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog vytváří systém včasné identifikace žáků s výchovným i výukovými obtížemi, vytváří strategii pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

 Pracovníci školního poradenského pracoviště:

 • Výchovný a kariérní poradce – PaedDr. Jaroslava Dvořáková
 • Školní metodik prevence a kariérní poradce – Mgr. Blanka Nevařilová
 • Logoped – Mgr. Otmara Jeřábková
 • Školní psycholog – pozice se připravuje

 Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, základní skupinová šetření k volbě povolání,  zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku Úřadu práce Kroměříž,
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Metodické a koordinační činnosti:

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 

Školní psycholog

Vážení rodiče,

od května 2017 máte možnost využívat služeb školního psychologa v prostorách školy. Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracuje s klimatem třídních kolektivů, se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy. Jeho služby mohou využít žáci, rodiče, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami.

 S čím se můžete na školního psychologa obrátit a co Vám může poskytnout:

Děti/ žáci mohou školního psychologa vyhledat např. v situaci:

• obavy ze školního selhání;

• mají problémy s učením;

• se začleněním do třídního kolektivu;

• nedokáží se prezentovat před ostatními, zažívají nepříjemné pocity při ověřování znalostí;

Rodiče mohou se školním psychologem individuálně konzultovat:

• studijní a výchovné problémy dětí;

• individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;

Rodič i žák musí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, a o prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta. Při své práci se řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace:

Úterý: 10:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 14:00 pouze na objednání

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě telefonické domluvy.

Krizová intervence je poskytována ihned.

Služby školního psychologa  zajišťuje:

Mgr. Pavla Dočekalová – školní psycholog

Telefon:

573312080(kancelář školy),

573312075 (pracovna),

739103836 (pracovní mobil)

Místnost č. 115 (přízemí nové budovy, zvonek u dveří – zadejte 75)

Nahoru ↑