Naše škola Vašim dětem nabízí 

 • Žáci 1. ročníků se zúčastňují adaptační akce během prvního týdne v září.
 • Od 1. třídy mají žáci povinnou výuku anglického jazyka.
 • Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastňují plaveckého výcviku.
 • Žáci na I. stupni se mohou v rámci školní družiny zapojit do zájmového vzdělávání.
 • Školní družina a školní klub organizují pro žáky velký výběr zájmových kroužků.
 • Pro žáky 6. ročníků pořádáme adaptační třídenní pobyt.
 • Žáci s hlubším zájmem o matematiku  mohou od 6. třídy navštěvovat specializované třídy, v nichž získávají hlubší znalosti v oblasti matematiky a informatiky. Těchto znalostí pak žáci úspěšně využívají při studiu na střední škole.
 • Žáci se zájmem o sportovní aktivity mohou od 6. ročníku navštěvovat třídu s rozšířenou výukou TV.
 • Žáci 7. tříd se pravidelně zúčastňují lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu.
 • Žáci sportovně zaměřených tříd se zúčastňují každoročně sportovních soustředění.
 • Žáci matematických tříd se každoročně zúčastňují matematického soustředění, které je zaměřeno na netradiční oblasti matematiky, fyziky a chemie
 • Při výuce jsou hojně využívány počítačové učebny; tyto slouží i žákům I. stupně. Výukové programy nainstalované v těchto učebnách mohou v odpoledních hodinách využívat všichni žáci školy.
 • V hodinách informatiky mají žáci volný přístup k internetu, v odpoledních hodinách mají k internetu přístup všichni žáci.
 • Škola je vybavena interaktivními tabulemi ve všech třídách a příslušným počtem dataprojektorů a notebooků.
 • Všechny třídy jsou vybaveny keramickými tabulemi, nepoužíváme tabule s křídou.
 • Výuka je doplněna velkým počtem exkurzí zaměřených na předměty: zeměpis, dějepis, chemie, přírodopis,  fyzika, výtvarná výchova.
 • Školní klub nabízí  různé kroužky:  viz rubrika školní klub nebo výuka – zájmové útvary.

 

Naše priority:

 • Na I. stupni se zaměřujeme na výuku čtení, zdokonalení čtenářských dovedností a čtení s porozuměním textu.
 • Při výuce využíváme Montessori pomůcky, Daltonskou výuku, pracujeme s tablety, zařazujeme podle potřeby metody výuky matematiky podle pana Hejného. Žáci mohou pracovat v keramické dílně, počítačové učebně, hudebně pro I. stupeň.
 • Podporujeme matematickou gramotnost od nejnižších ročníků.
 • Na II. stupni pokračujeme v tradici výuky rozšířených předmětů  matematiky a  přírodovědných předmětů a rozšířené tělesné výchovy.
 • U všech žáků podporujeme a rozvíjíme jejich specifická nadání jak ve výuce, tak širokou nabídkou kroužků a volitelných předmětů. Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou podpořena tvorbou projektů, účastí na exkurzích, pořádáním besed, účastí na výstavách, besedách, divadelních představeních a dalších akcích rozvíjejících učivo.
 • Zaměřujeme se na podporu komunikace a rozvoj spolupráce mezi žáky.
 • Chceme mít ve škole bezpečné prostředí a příznivé klima.
Nahoru ↑