Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s širokou nabídkou“.  Výuka na I. stupni je zaměřena na zvládnutí čtení s porozuměním, čitelné psaní vázaným písmem a matematiku s podporou logických úloh, geometrie a slovních příkladů. Je výrazně podpořena výuka anglického jazyka zvýšením počtu hodin a zařazováním metody CLILL a anglických chvilek. Žáci na II. stupni si mohou vybrat rozšířenou výuku matematiky nebo se mohou zaměřit na rozšířenou výuku tělesné výchovy se všeobecným zaměřením. Do těchto tříd probíhá výběr vždy v květnu předcházejícího školního roku. Rozšířená výuka probíhá formou volitelných předmětů ( seminář z matematiky nebo sportovní trénink).

Další volitelný předmět se vyučuje, pokud se do něj přihlásí alespoň 12 žáků.

I na II. stupni ve výuce podporujeme procvičování cizích jazyků zařazením metody CLILL, žáci mají možnost volby druhého jazyka mezi německým nebo ruským.

Učební plány 2023-24

Kompletní školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

Všichni žáci mají možnost přihlásit se do kroužků nabízených v rámci školního klubu. Děti ve školní družině mají širokou nabídku kroužků ŠD.

Nahoru ↑