INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní škola Holešov je příspěvkovou organizací města Holešov, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků.

1. Základní škola Holešov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

1. Základní škola Holešov je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • zápis k základnímu vzdělávání
  • zajištění základního vzdělávání
  • zájmové vzdělávání

Kontaktní adresa správce:

1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, Holešov, PSČ 769 01

IČ: 70879389

telefon: +420 573 312 080, +420 736 772 612

e-mail: skola.sekretariat@1zsholesov.cz

ID datové schránky: 8yuxgfi.

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák

telefon: +420 777 078 427

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

ID datové schránky: mazc9cz

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle jednotlivých osob se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

GDPR skola1

Nahoru ↑