INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní škola Holešov je příspěvkovou organizací města Holešov, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků.
1. Základní škola Holešov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
1. Základní škola Holešov je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
  • zápis k základnímu vzdělávání
  • zajištění základního vzdělávání
  • zájmové vzdělávání
Kontaktní adresa správce:
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, Holešov, PSČ 769 01
IČ: 70879389
telefon: +420 573 312 080, +420 736 772 612
e-mail: skola.sekretariat@1zsholesov.cz
ID datové schránky: 8yuxgfi.
Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Zdeněk Novák
telefon: +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
ID datové schránky: mazc9cz
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, ubytování, poskytování poradenských služeb apod.). Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete v odkazu pod tímto textem s názvem ” Záznamy o činnostech zpracování”.
Právní základ zpracování
Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů:
* v kamerovém systému za účelem ochrany zdraví a majetku žáků a zaměstnanců.
Zpracování na základě souhlasu
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu našich žáků nebo jejich zákonných zástupců, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Předávání a uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. v případě úrazu Česká školní inspekce). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci vzdělávání organizátorům kulturních a sportovních akcí apod. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce Vašich údajů. Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:
* písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
* v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
* v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
* osobním předáním písemné žádosti v kanceláři 1. Základní školy Holešov; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Záznamy o činnostech zpracování (srpen 2023)

Ochrana oznamovatelů

Nahoru ↑