INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

 

 • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
  • negativní test
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.
 • Testování bude probíhat v prostorách naší základní školy, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Vlastní potvrzení zůstává uchazeči. Potvrzení střední škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří.
 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • dokladem o tom, že osoba prodělala onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 • Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

 • Na 1. Základní škole se budou se budou žáci 5. ročníků testovat v pondělí 3. 5. 2021, platnost tohoto potvrzení bude do 9. 5. 2021. Pokud budou žáci konat přijímací zkoušky později je nutné si termín testování domluvit individuálně s paní učitelkou Dvořákovou.
 • Podrobnější informace o místu a čase testů budou žákům zaslány přes zprávu v edupage.
Nahoru ↑