PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE  ve čtvrtek 23. května 2024 od 14:00 hodin . Zájemci se sejdou před novou budovu, přinesou si psací a rýsovací potřeby.
Tato výuka má naší škole dlouholetou tradici, dobré výsledky a je alternativou studia na osmiletém gymnáziu. Základním myšlenkou práce v těchto třídách je umožnit nadaným žákům rozvoj jejich vloh a schopností a připravit je na studium na střední škole. Žáci těchto tříd jsou úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední školy, ale také později při studiu.

Učební plán v těchto třídách je rozšířen zpočátku o 2 hodiny matematiky týdně, později o hodinu matematiky.

Žáci těchto tříd se pravidelně zúčastňují matematických soustředění. Tato jsou zaměřena na rozvoj logického myšlení a využití matematiky a fyziky v praxi. V rámci těchto soustředění probíhají např. topografické práce v terénu, astronomická pozorování, statistická šetření apod. Výuku doplňujeme o odborné exkurze například do Vědeckého centra v Ostravě, Hi-tech centra v Uherském Brodě, na Veletrh vědy v Olomouci.

Výuku v těchto třídách vedou zkušení pedagogové, kteří své hodiny obohacují novými netradičními metodami, často s využitím počítačové učebny.

Samozřejmou součástí učebního plánu je výuka informatiky. V rámci tohoto předmětu se žáci stávají zkušenými uživateli výpočetní techniky. Žáci se naučí pracovat s textovým a grafickým editorem, tabulkovým procesorem, naučí se vytvářet jednoduché www stránky. Součástí učebního plánu informatiky je také práce s editory pro úpravu digitální fotografie. Výuka v tomto předmětu probíhá formou projektového vyučování – po ukončení každé kapitoly musí žáci vypracovat samostatně projekt, v němž prokáží, jak hluboce danou problematiku zvládli.

Nové znalosti a poznatky získávají žáci nejen v hodinách, ale také s pomocí internetu, ke kterému mají volný přístup. Právě internet žáci velmi často využívají při vypracovávání závěrečných projektů.

  • V těchto třídách se žáci cíleně připravují ke studiu na střední škole
  • V učebním plánu se počítá s větším rozsahem znalostí
  • Žáci jsou vedení více k samostatnosti, podporujeme rozvoj logického myšlení
  • Přednostně je zařazena  výuka druhého cizího jazyka – němčiny

 Ukázky přijímacího řízení                      

Učební plán tříd s rozšířenou matematikou

 

Nahoru ↑